Key Laboratory of Stratigraphy and Palaeontology

Ministry of Natural Resources

Staff
Pengju Liu
Xiaochi Jin
Shu'an Ji
Feng Tang
Guichun Wu
Suping Li
Xuri Wang
Hao Huang
Prev 1 Next
Gallery
Camping in Mongolia, Ben Yang
Field work-Jingfang Bo
Field Work onCretaceous strata-Xuri Wang
Fossil Collection, Ming Li
GSSP of Pc-C, Pengju Liu
GSSP of Pc_C boundary, Pengju Liu
Affiliated links