Key Laboratory of Stratigraphy and Palaeontology

Ministry of Natural Resources

科研队伍
Emeritus staff

Zhengwu Cheng, Lianda Gao, Jinyu Guo, Xianpu Guo, Xixian He, Yun Hu, Hongfei Hou,  Jingpeng Hou, Chengyan Huang, Zhigao Huang, Qiang Ji, Caigen Lai, Guangyu Li, Jiaying Li, Peixian Li, Yougui Li, Zishun Li, Baoyu Lin, Jingxing Lin, Changchun Liu, Guifang Liu, Guizhi Liu, Junying Liu, Shuwen Liu, Yuzhen Liu, Yuhua Mao, Shujuan Miao, Lifan Qu, Huaibin Sheng, Mengrong Sun, Suying Sun, Shugang Tian, Daning Wang, Jinxing Wang, Naiwen Wang, Si'en Wang, Chongyou Wang, Shitao Wang, Zengji Wang, Liwen Xiang, Yusheng Xing, Anguo Yang, Jiduan Yang, Chongyu Yin, Qingshan Yu, Jingxian Yu, Lipei Zhan, Baoping Zhang, Jinghua Zhang, Wangping Zhang, Zhenhuan Zhang, Yingniang Zhao, Hui Zhou, Tongshun Zhou, Xiufang Zhu